Shai Salhov

2021-04-18 0 132

HaMoshav - The Split Interior Design Render

HaMoshav - The Split

Floor Plan 150.15㎡

Space Showcase 24 Renders

Unnamed Space

HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render

Unnamed Space

HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render

Unnamed Space

HaMoshav - The Split Interior Design Render

East - Bedroom 1

HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render

West - Living Room`

HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render

Unnamed Space

HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render

East - Bedroom 2

HaMoshav - The Split Interior Design Render

Master Bathroom

HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render
HaMoshav - The Split Interior Design Render

Comments (0)

No comments yet