Chung le ba

6 August 2018 0 6

Phạm huy - 2 Lầu

Làm cho t 2 tầng mái thái.
7,5x10 bao gồm 1 thờ, 1 khách, 1 bếp, 3 ngủ, 2 vệ sinh.

Comments (0)

    No comments yet